Evidensbaseret Coaching

 

Når vi coacher arbejder vi evidensbaseret. Det vil sige at vi bestræber os på at anvende en række videnskabeligt forankrede, effektive psykologiske teknikker der tilpasses person og udfordring. Mere konkret betyder det, at vi baserer vores coaching på to overordnede principper, vi følger metoder udviklet inden for den kognitive adfærdsterapi, samt en særlig evidensbaseret coachingmodel inspireret af Stober & Grant (2006).

 

Når vi arbejder evidensbaseret benytter vi os af en coachingmetode der har 7 temaer og 7 principper. Vi ved at god coaching skabes af en række forhold, som du kan læse om herunder. Vi ved at disse elementer er gensidigt afhængige hvorfor vi altid holder alle disse elementer for øje når vi coacher.

 

De 7 temaer i evidensbaseret coaching. Når vi coacher arbejder vi med et:

 

Mål. Vi forsøger, så tidlig som muligt, at nå frem til et ekspliciteret mål eller resultat som vi når frem til og er enige om. En målsætning der løbende vurderes og kan ændres lidt hen ad vejen. Både fleksibilitet og stringens er vigtige egenskaber hvad angår målsætning i evidensbaseret coaching.

 

Rationale. Vi arbejder efter fornuftige rationaler sikrer os at coachingprocessen stemmer over ens med klientens behov og situation. Vi bestræber os på at arbejde så logisk og gennemskueligt som muligt. Et eksempel kan være lederen der ønsker sig at være mere risikovillig. Her finder man måske frem til at vedkommende, gennem sin opvækst, grundet særlige vilkår, har udviklet en selvbeskyttende stil/strategi i det sociale rum, som ikke stemmer over ens med de nuværende udfordringer og krav om risikovillighed i arbejdslivet.

 

Procedure. Vi gør hvad vi kan for at skabe en procedure, eller trin, der hænger sammen med rationalet og som kræver coach og fokuspersons aktive deltagelse. For at følge ovennævnte eksempel ville en procedure gå på at realitetsteste behovet for selvbeskyttelse og man ville på baggrund af hypotesen ’at man har udviklet en indadvendt stil’, ville man kunne formulere forskellige adfærdseksperimenter for at udfordre de utilsvarende (anakronistiske) sociale strategier.

 

En meningsfuld relation. Vi sikrer os at klienten oplever de bedste intentioner fra vores side. At vi har klientens bedste i sin interesse. At der er formuleret en god kontrakt i forbindelse med coachingen, samt at denne italesættes så der ingen tvivl er. Vi viser respekt, accept, og den form for engagement og tillid der skal til for at den personlige udvikling kan finde sted.

 

En samarbejdende alliance. Vores rolle som coaches er at udvide fokuspersonens udvikling, præstationer og færdigheder. Udviklingen paces så udfordringen vedligeholdes og ændring muliggøres. Vi arbejder her med at forfine vores vurdering og fornemmelse for hvor ’den nærmeste zone for udvikling’ er i klientens liv.

 

Fokuspersonens evne og parathed. Det sidste tema er ikke altid helt i vores kontrol, og er meget vigtigt for en hvilken som helst coachingproces. Er klienten parat til forandringer, er klienten i stand til, eller kan motiveres til at opnå forandringer?

 

Evne og parathed. Vi er klar over at hvor vidt coaching virker også afhænger af vores eget engagement og evne og parathed til at hjælpe klienten med at opnå ændringer. Vi ved at vores personlige evne til at håndtere de ofte meget følelsesmæssige aspekter af coachingsamtalen er central for coachingens succes. Her trækker vi på vores psykologfaglige ekspertise.

Herunder de 7 centrale principper i evidensbaseret coaching:

Hvor de 7 temaer siger noget om hvad evidensbaseret er, er der i det følgende, tale om hvordan evidensbaseret coaching foregår. Herunder følger de centrale principper i evidensbaseret coaching. De er alle vigtige, og der kan være en idé at følge dem trin for trin, vi fokuserer imidlertid på at sikre os at have disse principper for øje løbende. Vi ved at hver fase ikke nødvendigvis skal vægtes lige så meget som andre, og at rækkefølgen kan byttes om og at vi kan gå gennem trinene flere gange i et coachingforløb.

 

Ansvar. Den vi coacher skal tidligt i processen gøres opmærksom på ’forandringers natur’, man skal som klient, som den der coaches opleve at stå til regnskab for udførelsen af opgaver, også kaldet adfærdseksperimenter uden for ’den komfortable zone’. Vi ved at god coaching kan falde til jorden hvis målsætning og fremgang / tilbagefald ikke løbende monitoreres og evalueres. Spørgsmålet er lidt i retning af: Hvilke ønsker om forandring er der tale om og vis ansvar er det at ønsket holdes varmt, og at der handles på det? Vi hjælper vores klienter med at tage ansvar for de ændringer de ønsker.

 

Samarbejde. Relationen skal defineres klart. Ansvaret kan cementeres ved at eksplicitere relationens natur. Måske mere centralt er det, at få stablet et godt samarbejde på benene. Her er tale om en kunst hvor vi som coaches må trække på et helt arsenal af terapeutiske teknikker og generelt indlevelse og fantasi. Vi fokuserer intenst på at oparbejde en robust og positiv alliance i coachingrelationen.

 

Opmærksomhed. Med afsæt afklaring om eget ansvar for personlig udvikling samt en god alliance arbejder vi på at øge fokuspersonens opmærksomhed omkring sin livssituation og kritiske situationer klienten ønsker at få belyst. Her er tale om en virkeligt spændende proces, for selv den mest observante og begavede person har en række områder i sit liv som hun eller han ikke har belyst med opmærksomhed, hvilket skyldes at menneskets opmærksomhedskapacitet generelt byder os at skære hjørner, danne vaner og springe til konklusioner: Selv den bedste af os har derfor rigeligt med Aha oplevelser til gode. Opmærksomhedsniveauet kan løftes på en række forskellige måder: Adfærdsmæssigt, kognitivt, følelsesmæssigt, 360 grader evalueringer, feedback i sessionen, GAPS analyse mv.

 

Responsibility (response – ability). Når opmærksomhedsniveauet er højt arbejdes der på at kreere evne til at respondere på situationer. Her er det oplagt at benytte eksponeringsredskaber fra adfærdsterapien til at planlægge responser, eller adfærdseksperimenter der kan gradueres efter sværhedsgrad, ’undgåelsestrang’, aktualitet, hyppighed, relevans, vigtighed. Evnen til at vælge en respons baseret på opmærksomhed på sin situation. De fleste coachingretninger fokuserer på at øge opmærksomhed hos klienten og sørge for at skabe ansvarsfornemmelse for forandringer. Det er klienten selv, der i sidste ende er ansvarlig for sine forandringer…

 

Dedikation. Måske har klienten erkendelse, målsætning, en god alliance til sin coach og måske er klienten ved at få trænet sine færdigheder, sin response-ability, men der mangler stadig noget. Klienter har behov for at være besluttet vedrørende nye handlinger. Vi oplever at dedikationen til forandringer kan være helt afgørende. Had dette princip angår arbejder vi med en række forskellige teknikker for både at styrke klientens dedikation. Vi ved at graden af dedikation er afgørende, samtidigt ønsker vi ikke at manipulere en klient til at blive dedikeret i retning af noget klienten i virkeligheden ikke er så varm på. Såfremt der er problemer her, vil der ofte være tale om at genoverveje målsætningen. Måske målet ikke var præcist, eller relevant nok, måske personen i virkeligheden ønskede noget andet, måske uden at vide det? Måske opmærksomhedsfasen ikke blev udtømt nok? Måske ansvaret for forandring ikke opleves stærkt nok etc..

 

Handling er nødvendig for at nærme sig sine mål. Fra starten af coachingprocessen fokuseres der på handling i verden. For det er handlingerne der skaber de bedste aha oplevelser, de bedste og mest stabile forandringer i menneskers liv. Det er via handling at man opnår resultater.

 

Resultater, planlægning, skalering og vurdering. For at coaching skal være succesrig skal der laves forventningsafstemninger, lægges planer